Officers

Mr. O. K. Charola


Administrative Officer

 +91-9879642971

 odhavji.charola@darshan.ac.in

Mr. S. K. Kanani


Transportation & Maintenance Officer

 +91-9638382488

 savajibhai.kanani@darshan.ac.in

Mr. M. B. Boda


Security Officer

 +91-9825144007

 mansukhbhai.boda@darshan.ac.in

Miss A. V. Gohel


Librarian

 +91-8347998999

 alka.gohel@darshan.ac.in

Mr. H. H. Khakhi


Senior Clerk

 +91-9428202545

 hiren.khakhi@darshan.ac.in

Mr. V. C. Khakhi


Accountant

 +91-9328111392

 vijay.khakhi@darshan.ac.in